• Ledenvergadering Sportclub Brummen ziet fusie als enige toekomstbestendige oplossing

  26 jul 2020
 • Op zaterdag 25 juli heeft het bestuur van Sportclub Brummen, in een buitengewone ledenvergadering, haar leden en de ouders van de jeugdleden geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking met vv Oeken. Naast een terugblik op de samenwerking van de afgelopen 5 jaar waarin de successen werden benoemd, werd er ook uitleg gegeven over de steeds moeizamere wijze waarop de samenwerking verloopt. In het afgelopen jaar werd meer en meer duidelijk dat de visie van beide clubs op de toekomst van de samenwerking nog steeds ver uit elkaar liggen. Waar de kinderen met veel plezier kunnen voetballen, was er organisatorisch gezien het afgelopen jaar nauwelijks nog sprake van samenwerken en waren er verschillende conflicten. Helaas zijn beide clubs niet voldoende in staat geweest deze tijdig en voldoende met elkaar op te lossen en is er inmiddels sprake van een nagenoeg onwerkbare situatie. Er is te veel een sfeer ontstaan van wantrouwen en argwaan. Op deze wijze kan het niet verder voor het bestuur van Sportclub Brummen. De huidige samenwerking voortzetten zou ten koste gaan van vrijwilligers en daarmee zou de toekomst van de vereniging in gevaar komen.

  Het scenario om de samenwerking per direct te beëindigen is niet aan de ledenvergadering voorgelegd. De teamindelingen zijn al bekend gemaakt en nagenoeg alle teams zouden overhoop gehaald moeten worden. Dat zou kunnen betekenen dat er kinderen komend seizoen helemaal niet kunnen voetballen. Dat is voor het bestuur onacceptabel.

  Sportclub Brummen wil tot een toekomstbestendige oplossing komen. Het verder denken in nagenoeg alleen het clubbelang en het voeren van strijd op verschillende fronten moet worden voorkomen. Sportclub Brummen ziet daarom een fusie binnen 1 jaar als enige oplossing.

  In de vergadering heeft het bestuur hiervoor nogmaals haar argumenten uitgebreid toegelicht en onderbouwd. Zo zal als gevolg van de dalende geboortecijfers en de verdere vergrijzing in Brummen het aantal jeugdleden verder afnemen. Doordoor zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om teams samen te stellen.

  Om te komen tot een fusie zal Sportclub Brummen aan vv Oeken het dringende verzoek doen om in een (buitengewone) ledenvergadering haar leden en ouders van jeugdleden te vragen een stem uit te brengen over een fusie. Mochten de leden van vv Oeken zich uitspreken voor een fusie dan zal dit proces direct in gang worden gezet. Mochten zij zich uitspreken tegen een fusie dan wordt daarmee ook de samenwerking beëindigd aan het einde van het seizoen 2020-2021.

  De ledenvergadering heeft met overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel van het bestuur.

   

  Bestuur Sportclub Brummen