• Agenda Algemene Ledenvergadering van maandag 4 november

  9 okt 2019
 • De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt ditmaal gehouden op maandag 4 november in het clubhuis op de Hazenberg.
  De aanvang is om 20.00 uur en alle leden zijn van harte welkom.
  Hierbij de agenda voor deze ledenvergadering.
  De bij de agenda behorende stukken (notulen en jaarverslagen) zijn voor leden vanaf 24 oktober per e-mail op te vragen bij de secretaris op het e-mailadres: secretariaat@sportclubbrummen.nl
  Deze vergaderstukken worden dan zo snel mogelijk per e-mail toegestuurd.   
  De oproep aan hen die aanwezig willen zijn op de ledenvergadering is om gebruik te maken van deze service vooraf omdat deze verslagen niet in de vergadering worden uitgereikt. 
  Uitzondering hierop is het financieel jaarverslag. Dit laatste verslag van de penningmeester ligt op 4 november vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubhuis en wordt dus niet vooraf verstrekt.
  Wij vertrouwen erop veel leden te mogen begroeten op deze ledenvergadering.
   
  Namens het bestuur,
   
  Marinus
  van Tent Beking
  (secretaris)

  AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 4 NOVEMBER 2019,

  AANVANG 20.00 UUR.

   

  1. Opening. 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 oktober 2018.
  4. Notulen van de buitengewone ledenvergadering van 19 april 2019.
  5. Jaarverslag secretaris.
  6. Jaarverslag jeugdafdeling.
  7. Jaarverslag van de penningmeester (één uur voor de vergadering ter inzage in het clubhuis).
  8. Verslag kascommissie.
  9.  Pauze.
  10. Vaststelling begroting 2019-2020.
  11. Vaststelling contributies.
  12. Verkiezing kascommissie.
  13. Verkiezing bestuursleden:
  1.       

   Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:        Bert Garssen (voorzitter);

    

   Aftredend en niet herkiesbaar:                           Gerrit Kempes (penningmeester);

                                                                              Bas Jansen (kantinezaken);

                                                              .

   Verkiesbaar:                                                       Paul Busser (voorzitter);

                                                                              Frank Kraaijenzank (penningmeester);

                                                                              Maaike Jeronimus (kantinezaken);

                                                                              Bas Jansen (sponsorzaken).

    

            Tegenkandidaten kunnen tenminste drie dagen voor aanvang van de vergadering bij de

  secretaris worden aangemeld met een door minimaal drie leden ondertekende voordracht.

   

  14. Voortgang samenwerking met vv Oeken.
  15. Rondvraag.
  16. Sluiting.